Position System

ระบบตำแหน่ง

  • พนักงาน - ผู้ช่วยผู้จัดการ – ผู้จัดการ - หัวหน้าแผนก
  • ช่างเทคนิค – ช่างเทคนิคระดับ 5 – ช่างเทคนิคระดับ 4 – ช่างเทคนิคระดับ 2
Promotion

การเลื่อนตำแหน่ง

  • จัดให้มีการเลื่อนตำแหน่ง / โอกาสในเลื่อนตำแหน่งโดยผ่านการประเมินบุคลากรอย่างสม่ำเสมอในเดือนมกราคมของทุกปี
  • มีระบบเลื่อนตำแหน่งพิเศษตามผลงานพิเศษ